Bạn muốn mua hàng quốc tế, muốn giao dịch với những tổ chức, cá nhân nước ngoài. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc giao thương, đàm phán các hợp đồng, chuẩn hoá các tài liệu và tư vấn pháp luật trước khi bạn bắt đầu hoạt động thương mại quốc tế.